ಭ್ರೂಣ

ನಾವು ನೀವುಗಳ
ಮಧ್ಯ ನಾನೆಂಬುದು
ಮಿಥ್ಯೆ.

ಅವಳು ಅವನೆಂಬ
ಸತ್ಯ ಅವಳಲ್ಲಿ
ಹತ್ಯೆ.

@ Triple K 🙂

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s